GDPR


Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost PENTACO, spol. s.r.o., se sídlem Hliníky 2068, 680 01 Boskovice, IČO: 43420052 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Osobní rozsah

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.pentaco.cz („Webové stránky“) na zákazníky e-schopu a na všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“).

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu, údaje o skladech, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

Využívání osobních údajů

Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

poskytování produktů a služeb Společnosti, ať už v rámci Webových stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;

interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování; a

ochrana oprávněných zájmů Společnosti (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu nebo soudních sporů).

Marketingová sdělení

Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem zasílání novinek ze světa nábytkářství, speciálních akcích a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď v nastavení obchodního portálu, pokud Vám byl zřízen přístup, nebo jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení, nebo prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

obchodním partnerům Společnosti, např. dopravcům, nářezovým centrům, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. Webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i a základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika); a

dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

Kontaktní údaje

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti můžete využít následující e-mailovou adresu: sekretariat@pentaco.cz

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich Osobních údajů následující práva:

právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;

právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;

právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;

právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;

právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;

právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;

právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a

právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.